Home ~ Bloemen en Planten ~ Kwelderplanten

Stekend loogkruid (Salsola kali)

foto´s, Stekend loogkruid (Salsola kali), plant
foto´s, Stekend loogkruid (Salsola kali), plant
foto´s, Stekend loogkruid (Salsola kali), plant
foto´s, Klein schorrenkruid (Suaeda maritima), zoutminnende plant
13 augustus 2012
Seeland
Denemarken
13 augustus 2012
Seeland
Denemarken
13 augustus 2012
Seeland
Denemarken
9 september 2018
Ameland
Friesland
foto´s, Klein schorrenkruid (Suaeda maritima), zoutminnende plant
9 september 2018
Ameland
Friesland